Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΟΜΟΡΦΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΛΟΙΠΟΝ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.

ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

ΨΗΦΙΣΑΝ 35

ΕΛΑΒΟΝ ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ

ΝΕΡΟ -8

ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ -5

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - 5


ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΤΑΧΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ .

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009


ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΟΥ ,

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος – Χριστὸς γεννᾶται(Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Ὁμιλίας ΛΗ´)
Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καί, ἵν᾿ ἀμφότερα συνελὼν εἴπω, Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διὰ τὸν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον.
Κἀγὼ βοήσομαι τῆς ἡμέρας τὴν δύναμιν: Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται. Ὁ Λόγος παχύνεται. Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται. Ὁ ἄχρονος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8)
Ἓν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, σαρκὸς καὶ Πνεύματος· ὧν τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἐθεώθη. Ὢ τῆς καινῆς μίξεως! ὢ τῆς παραδόξου κράσεως! ὁ ὢν γίνεται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται, διὰ μέσης ψυχῆς νοερᾶς μεσιτευούσης Θεότητι καὶ σαρκὸς παχύτητι. Καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει· πτωχεύει γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκαν, ἵν᾿ ἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ Θεότητα. Καὶ ὁ πλήρης κενοῦται· κενοῦται γὰρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐπὶ μικρόν, ἵν᾿ ἐγὼ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως. Τίς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος; Τί τὸ περὶ ἐμὲ τοῦτο μυστήριον; Μετέλαβον τῆς εἰκόνος καὶ οὐκ ἐφύλαξα· μεταλαμβάνει τῆς ἐμῆς σαρκός, ἵνα καὶ τὴν εἰκόνα σώσῃ καὶ τὴν σάρκα ἀθανατίσῃ. Δευτέραν κοινωνεῖ κοινωνίαν, πολὺ τῆς προτέρας παραδοξοτέραν· τότε μὲν τοῦ κρείττονος μετέδωκε, νῦν δὲ μεταλαμβάνει τοῦ χείρονος. Τοῦτο τοῦ προτέρου θεοειδέστερον· τοῦτο τοῖς νοῦν ἔχουσιν ὑψηλότερον.
Ὁ Χριστὸς γεννιέται, δοξάσατε. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ συναντῆστε (τὸν). Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὴν γῆ ὑψωθεῖτε. Τραγουδῆστε γιὰ τὸν Κύριο ὅλη ἡ γῆ καὶ νὰ γιὰ νὰ πῶ καὶ τὰ δυὸ μαζί: Νὰ εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοὶ καὶ νὰ ἀγαλλιάσει ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ἔπειτα ἐπίγειο.
Καὶ ἐγὼ θὰ φωνάξω τὴν δύναμη (σημασία) τῆς ἡμέρας: Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται. Ὁ Λόγος γίνεται ὑλικός. Ὁ ἀόρατος ὀρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφιέται. Ὁ ἄχρονος ἀρχίζει, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερα ὁ ἴδιος καὶ στοὺς αἰῶνες».
Ἕνα (πρόσωπο) ἀπὸ δυὸ ἀντίθετα (φύσεις), σάρκα (ἀνθρώπινη φύση) καὶ Πνεῦμα (Θεία φύση). Ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ (ἡ Θεία) ἐθέωσε, καὶ ἡ ἄλλη (ἡ ἀνθρώπινη) ἐθεώθηκε. Ὢ τῆς καινούριας μίξεως! Ὢ τῆς παραδόξου συνθέσεως! Ὁ Ὧν δημιουργεῖται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται διὰ μέσου νοερῆς ψυχῆς ποὺ μεσιτεύει στὴν Θεότητα καὶ (διὰ μέσου) τῆς ὑλικότητας τῆς σάρκας. Καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει. Ἐπειδὴ πτωχεύει (λαμβάνοντας) τὴν δική μου σάρκα, γιὰ νὰ πλουτήσω ἐγὼ ἀπὸ τὴν δική του Θεότητα. Καὶ ὁ πλήρης ἀδειάζει, ἐπειδὴ ἀδειάζει ἀπὸ τὴν δόξα του γιὰ λίγο, γιὰ νὰ μεταλάβω ἐγὼ ἀπὸ τὴν πληρότητά του. Ποιὸς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητας; Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο (ποὺ ἔγινε) γιὰ μένα; Μετάλαβα τὴν εἰκόνα (του) καὶ δὲν τὴν ἐφύλαξα. Μεταλαμβάνει τὴν δική μου σάρκα, καὶ γιὰ νὰ σώσει τὴν εἰκόνα καὶ γιὰ νὰ ἀθανατήσει τὴν σάρκα. Δεύτερη πραγματοποιεῖ κοινωνία, πολὺ παραδοξότερη τῆς πρώτης (της δημιουργίας). Τότε μετέδωσε τὸ καλύτερο (τὴν εἰκόνα του), ἐνῷ τώρα μεταλαμβάνει τὸ χειρότερο (τὴν σάρκα μου). Αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὸ προηγούμενο θεοπρεπέστερο. Αὐτὸ εἶναι σὲ ὅσους ἔχουν νοῦ ὑψηλότερο.
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθηκε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ…» Μ᾿ ἕνα λόγο: Ἂς εὐφραίνωνται οἱ οὐρανοὶ καὶ ἂς ἀγάλλεται ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ποὺ κατόπιν ἔγινε ἐπίγειος. Ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται μὲ ἀνθρώπινο σῶμα, ἀγαλλιᾶσθε μὲ τρόμο καὶ χαρά. Μὲ τρόμο γιὰ τὴν ἐνοχὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ μὲ χαρὰ γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας…
Πάλι διαλύεται τὸ σκοτάδι, πάλι ὑπάρχει τὸ φῶς. Πάλι τιμωρεῖται μὲ σκοτάδι ἡ Αἴγυπτος καὶ πάλι ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς φωτίζεται μὲ τὸν πύρινο στύλο. Ὁ λαὸς ποὺ καθόταν στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας, ἂς δὴ τὸ μεγάλο φῶς τῆς θεογνωσίας. «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά». Τὸ νεκρὸ γράμμα ὑποχωρεῖ. Τὸ πνεῦμα ἐπικρατεῖ. Οἱ σκιὲς τοῦ νόμου περνοῦν. Ἡ ἀλήθεια θριαμβεύει. Ὁ Μελχισεδέκ, ποὺ ἦταν ἕνας τύπος, τώρα δείχνει ποιὸν προεσήμαινε, δηλαδὴ τὸν Χριστό. Αὐτός, ποὺ ὡς Θεὸς δὲν ἔχει μητέρα, γεννιέται χωρὶς πατέρα. Γιατί στὸν Δημιουργό της φύσεως δὲν ἰσχύουν οἱ φυσικοὶ νόμοι. Ὅλα τὰ ἔθνη χειροκροτῆστε, γιατί «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὠμοῦ αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος». Ἂς φωνάζη δυνατὰ ὁ Ἰωάννης Βαπτιστής: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου». Καὶ ἐγὼ θὰ φωνάζω τὴν δύναμη καὶ τὴ σημασία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας (τῶν Χριστουγέννων).
Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἄναρχος καὶ αἰώνιος, τώρα λαμβάνει ἀρχή. Αὐτὸς ποὺ εἶναι αὐθύπαρκτος, δημιουργεῖται. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἄπειρος, χωρεῖται στὴν περιορισμένη ἀνθρώπινη φύση. Αὐτὸς ποὺ πλουτίζει μὲ τὰ ἀγαθά Του τὸν κόσμο, γίνεται φτωχὸς, παίρνοντας ἀνθρώπινο σῶμα, γιὰ νὰ πλουτίσω ἐγὼ μὲ τὴν θεότητά Του. Ποιὸς μπορεῖ νὰ παραστήσει πόσος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητός Του; Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὺ μαζὶ μὲ τὸν Ἀστέρα τρέξε καὶ μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους φέρε Του γιὰ δῶρα, χρυσὸ καὶ λιβάνι καὶ σμύρνα. Τίμησέ Τον ὡς Βασιλέα καὶ Θεὸ καὶ ὡς Λυτρωτή, ποὺ νεκρώθηκε γιὰ σένα. Μαζὶ μὲ τοὺς ποιμένες δόξασέ Τον, μὲ τοὺς ἀγγέλους ὕμνησέ Τον, μὲ τοὺς ἀρχαγγέλους σκίρτησε ἀπὸ χαρά. Ἂς εἶναι κοινὴ ἡ πανήγυρις τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων δυνάμεων…»
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΣ ΤΙ ΒΡΗΚΑ....

Τι είναι αυτό που ζει Στη θάλασσα και λέει βλακείες;Το σαχλαμάρι!...

Πώς λέγεται στα αρχαία η φράση "ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΣΤΑ";ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ...

Τι κάνει ένας Αλβανός στο θέατρο;Κλέβει την παράσταση....

Τι είναι πιο σιχαμερό από το να δαγκώσεις ένα μήλο και να δεις ένα σκουλίκι μέσαΝα δαγκώσεις το μήλο και να δεις το μισό σκουλίκι μέσα....

Γιατί η Σαλώμη ήθελε το κεφάλι του Ιωάννη σε δίσκο;Γιατί είχε και τη κασέτα και το CD....

Μια καινοτομία για την οποία συνεργάστηκαν οι :
Βλαχόπουλος Αντώνης (Ξύλινη κατασκευή)
Καργιοφύλης Σπύρος (μηχανή)
Τσίντζος Γιώργος (κάγκελα και τζάμια)
Καταρέλος Φίλιπας (βαψίματα) η Λιπάκης η Ολύμπιος.
Γκερέκος Θόδωρος μαζί με τον Νίκο Γιαγκιώζη (Υδροηλεκτρική κίνηση )
** Η καμινάδα είναι προσφορά της εφημερίδας "Τα γιοφύρια"
**Το σχέδιο έγινε σε συνδυασμό απο τούς ¨
Μπλίκα αποστόλη και Καρβέλη Ζαφείρη πάνω σε παλιά σχέδια του αείμνηστου Μπραέσσα Γεωργίου (Γάκια).
Το blog εύχεται καλά νερά χωρίς φουρτούνες.

Τα λόγια του οινο- πνεύματος !

Λύθκα στα γέλια
τρώγωντας χέλια
και φόρα πήρα
αφού ήπια μια μπύρα ,

σκώθκα με θάρους
νιώθου ενα βάρους
ξανάκατσα κάτου
αίντι άσπρου πάτου ,

πάτου είπα
κι τώρα θμήθκα
να πάου στου Νάσου
τ΄σόλις να φιάξου ,

να μη γλυστράου
εικί π΄κατράου
κι γίνουμι χάλια
κι ΄μ τρέχνι τα σάλια ,

αλλά θα του κόψου
κι που θα μ΄πάει
ιμένα του πιώμα
δι θα μι φάει ,

ιγώ θα του φάου
μαζί με τυράκ
ε , πού ΄σι Μιχάλ
για πιάσ' του ουζάκ.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

TA ΓΙΟΦΥΡΙΑ.


Πάνε πολλά , πάρα πολλά χρόνια απο τότε που ο συμπολίτης μας ο Αποστόλης , αποφάσισε να διαθέσει ενα μεγάλο κομμάτι του χρόνου του για να εκδόσει μια εφημερίδα που θα ασχολείται με τα θέματα του Αιτωλικού.
Η ιδέα αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος και σιγά-σιγά έγινε κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.
Χρόνος , κόπος αλλά και πολλά χρήματα δαπανήθηκαν μέχρι η εφημερίδα να κυκλοφορήσει και να φτάσει στα σπίτια μας και στα μαγαζιά μας.Σιγά-σιγά εξαπλώθηκε και εκτός Αιτωλικού αλλά και εκτός Ελλάδος.


Οι αποστολές σε Αμερική , Καναδά , Αυστραλία, Κρυονέρι,Σκορτού αλλά και σε άλλες περιοχές ήταν πλέον γεγονός.Ο πρωσωπικός μόχθος αλλά και η αγάπη του εκδότη-διευθυντή-αρχισυντάκτη-αρθογράφου , είχαν πάρει σάρκα και οστά.Με λίγα λόγια , μετά απο είκοσι και κάτι χρόνια η εφημερίδα εξακολουθεί να εκδίδεται και έτσι εμείς να μπορούμε να μαθαίνουμε τα νέα της πόλης μας , μένουμε δε μένουμε εκεί.
Εν κατακλείδι ΧΡΩΣΤΑΜΕ ενα ευχαριστώ στόν Αποστόλη .
Όντως είναι μια α(μ)πλίκα φωτός !!!


Ενα μεγάλο ευχαριστώ.


Δυο ιδέες τρυγυρνάνε στο μυαλό μου.
Περιμένουν και τις δικές σας ιδέες για το πως και πότε θα ευχαριστήσουμε τον Αποστόλη.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

HΜΑΡΤΟΝ


Τουρλίδα .
Αύγουστος.
2009.
Μετά φταίμε εμείς ????????
Έ????????????

No comment's


No comment's

QUIZ.


Everyone who want's to win a kartoutso white whine , must send a sms to this number 0030-3040030400 and to tell us to who belong this plat.
The winner will be take -exept - the kartoutso and 3 killos of homatides , kindly prosfora of kokolinis paga.
You must send the sms till 7-7 -2009 till 21.00 beucause i must go to the N.D catering.
Sposiboe .

Πσσσσσττττττ...................


ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ !
Το καλοκαίρι πέρασε όμορφα , ήρεμα ανώδυνα και ειρηνικά.
Βέβαια όσο ήρεμα μπορείς να το περάσεις στο Αιτωλικό !!!
Εννοώ πως σε καθημερινή βάση , καφέδες , ουζάκια , μεζέδες , μπάνιο , βόλτες κλπ δημιουργούν μια έντεχνη και πεισματώδη πνευματική ανάφλεξη , όσον αφορά τις σωματικές και τις οινοπνευματικές δραστηριότητες.
'Αφου και άφου , ένθεν και ένθεν λοιπόν ξαναματαξεκινάμε συν Θεό και χείρα κίνει.
Σας φιλώ σταυροειδός.
Abrakatabra !!!
A..........όσο για τη φώτο , ναί ΕΙΝΑΙ Ο D.J ΖΕPOS !!!
Έγινε και η στιχομυθία ,
-Σπύρου , όπους σι βλέπου μι τα λαμπάκια πίσου απ' του κιφάλις , ξέρς τι μ΄θμύζεις?
-Τί ?
- LED (τα λαμπάκια) ZEPP-ELIN (ο Σπύρος).
....................................!........................................